خانه ویران شده غصه ی بابا سخت است -روضه
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
غم دل تمومی نداره اگه گریه بی اختیاره - زمینه
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست - زمینه
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
به خدا بر همه کس معلوم است رهبر شیعه علی مظلوم است - واحد
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
پیچیده در زمین و آسمان ندا حیدر - سنگین
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
اول و آخر حیدر فاتح خیبر حیدر - تک
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
حبل المتین علی سلطان دین علی - شور
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند - شور
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
خانه ویران شده غصه - روضه
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
روضه
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
غم دل تمومی نداره - زمینه
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
به خدا بر همه کس معلوم - واحد
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
پیچیده در زمین و آسمان -سنگین
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
اول و آخر حیدر فاتح - تک
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
حبل المتین علی سلطان - شور
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
در نظر بازی ما بی خبران -شور
شب شهادت حضرت امیرالمومنین (ص) بیست و یکم ماه رمضان (مسجد الهادی (ص))
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4