یه رعیت امشب اومده - مناجات
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
چقدر گریه کردم برای حال مولا - روضه
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
پیچیده در زمین و آسمان ندا ، یا حیدر - زمینه
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
راهی که بسته شده به روم از پیش و پس - شور
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
یه رعیت امشب اومده - مناجات
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
روضه و قرائت دعای ابوحمزه ثمالی
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
چقدر گریه کردم برای حال مولا - روضه
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
پیچیده در زمین و آسمان ندا ، یا حیدر - زمینه
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
راهی که بسته شده به روم از پیش و پس - شور
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
روضه و قرائت دعای ابوحمزه ثمالی
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4