نام زينب مى برم حالم - روضه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
به مدينه خبر سوختنش را - روضه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
چقدر دلتنگم پُره زخمه بالم - زمینه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
غمت در نهانخانه دل نشيند - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
به لبم بود مـن از ملك عدم - واحد
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
بادهاى ‌كربلا خاكسترش را - واحد
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
عهد ‌ما روز ازل ‌بسته‌ با - واحد
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
زينت دوش نبى روى زمين - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
نام زينب مى برم حالم - روضه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
به مدينه خبر سوختنش را
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
چقدر دلتنگم پُره زخمه بالم - زمینه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
غمت در نهانخانه دل نشيند
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
به لبم بود مـن از ملك عدم
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
بادهاى كربلا خاكسترش‌ را
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
عهد ‌ما روز ازل ‌بسته‌ با - واحد
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
زينت دوش نبى روى زمين - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4