1

خدا را تجلّاى ديگر مبارك - سرود

20.2 MB 08:41 22 2
2

وقتى دوا دعاى مادره - سرود

12.4 MB 05:20 23 3
3

داريم‌ به‌ دل ‌گرمى‌ طوفان‌ نجف - مدح

18.8 MB 08:06 21 2
4

باز سر و كارم‌ با‌ شور‌ عشق - سرود

25.3 MB 10:58 27 6
5

نغمه خوانی

3.1 MB 03:25 23 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4